Trang web hỗ trợ chuyển đổi phụ đề SRT nhưng ra nhiều định dạng phụ đề khác cùng lúc như SCC, TXT, DFXP, CAP, STL, SRT, TTML, MCC, VTT,… và nhiều nguồn chọn lựa.

Trang web hỗ trợ resize lại ảnh, giảm dung lượng ảnh free.